Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.

Missie

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Twee sporenbeleid

Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Bij de ontwikkeling van de meest optimale zorg denkbaar wordt gebruik gemaakt van het chronic care model. Het doel van dit model is om de zorg voor chronisch zieken te verbeteren door goede samenwerking tussen de patiënt en een team van zorgverleners. Het chronic care model steunt op een vijftal pijlers: inhoud van zorg, organisatie van zorg, stimulering zelfmanagement, informatiesystemen en externe relaties. Wij hebben daar een zesde pijler aan toegevoegd: wetenschappelijke evaluatie. Al onze activiteiten op dit gebied zijn verbonden aan één of meerdere pijlers van het model. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van richtlijnen, het beschikbaar stellen van objectieve informatie aan patiënten, het ontwikkelen van een online patiëntendossier etcetera. Uiteraard worden deze activiteiten verricht in nauwe samenwerking met die organisaties die voor dat onderwerp de meeste kennis en kunde hebben. Zo worden bijvoorbeeld de richtlijnen vormgegeven tezamen met onder andere de betreffende beroepsverenigingen.

Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. Zij zijn vindbaar via de zorgzoeker op deze website. De regionale netwerken worden geleid door multidisciplinaire regiocoördinatoren.

Organisatie

MS Zorg Nederland wordt gevormd door alle zorgverleners die actief zijn binnen MS Zorg Nederland en alle landelijke en regionale partijen betrokken bij de zorg voor mensen met MS. MS Zorg Nederland valt sinds 2013 onder de Stichting MS Zorg Nederland. Het bestuur van de stichting wordt gevormd Gerald Hengstman (neuroloog) en Kees van Gelder (specialist ouderengeneeskunde). Zij worden ondersteund door een grote projectgroep bestaande uit diverse zorgverleners en niet-zorgverleners zoals organisatie-deskundigen en ICT-specialisten.

Financiering

MS Zorg Nederland valt juridisch onder de Stichting MS Zorg Nederland en kent derhalve geen winstoogmerk. Financiering wordt verkregen uit lidmaatschapsgelden, private giften en sponsoring door profit en non-profit organisaties. Vanwege haar onafhankelijkheid wil MS Zorg Nederland niet afhankelijk zijn van slechts enkele partijen.

In de eerste jaren bestaat de financiering met name uit sponsoring omdat het aantal deelnemende zorgverleners nog beperkt is en algemene bekendheid, nodig voor het verkrijgen van private giften, nog gering. De overhead van MS Zorg Nederland wordt volledig gefinancieerd vanuit lidmaatschapsgelden, private giften en sponsoring door non-profit organisaties. Voor deelprojecten wordt separate financiering gezocht waarbij ook profit-organisaties betrokken kunnen worden. Indien er sponsoring plaats vindt door profit organisaties, dan zal dit altijd met meerdere organisaties tegelijk zijn. Daarnaast hebben deze organisaties geen enkele inspraak in de inhoud of organisatie van zorg zoals vorm gegeven wordt door MS Zorg Nederland.

Patiëntparticipatie

Alles dat MS Zorg Nederland doet heeft tot doel de zorg voor mensen met MS te optimaliseren. Het spreekt dan ook voor zich dat mensen met MS en hun directe naasten een sterke inspraak hebben in het beleid van MS Zorg Nederland. MS Zorg Nederland zoekt dan ook continu samenwerking met de grote patiëntbelangenorganisaties MS Vereniging Nederland en het Nationaal MS Fonds. Zij kunnen MS Zorg Nederland gevraagd en ongevraagd van advies voorzien, maar verlenen ook medewerking aan deelprojecten, zoals het ontwikkelen van behandelrichtlijnen op het gebied van ergotherapie en fysiotherapie.

Contact

Voor meer informatie of vragen over MS Zorg Nederland kunt u ons bereiken per email via info@mszorgnederland.nl of per telefoon op 040 – 40 20 887.

https://mszorgnederland.nl/wp-content/uploads/fly-images/593/content-2-1040x0.jpg

Wij gebruiken alleen functionele cookies.