Lid worden

De inhoud van MS Zorg Nederland wordt mede door de bij haar aangesloten zorgverleners bepaald. Graag nodigen wij u uit om onderdeel te worden van dit unieke proces in Nederland waarbij wij gezamenlijk de optimale zorg voor mensen met MS steeds meer vorm geven.

Waarom is het interessant voor mij om deel te nemen?

MS Zorg Nederland stelt u in staat om uw expertise op het gebied van de zorg voor mensen met MS te vergroten door middel van onder andere multi- en monodisciplinaire nascholingen. Daarnaast wordt u onderdeel van een deskundig multidisciplinair netwerk waarbinnen u intensief zult samen werken met andere zorgverleners en frequent naar elkaar zult verwijzen. Door u aan te sluiten bij MS Zorg Nederland verkrijgt u een herkenbaar kwaliteitskeurmerk, niet alleen voor patiënten en andere zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld voor ziektekostenverzekeraars. Kort samengevat zorgt deelname aan MS Zorg Nederland voor:

 • uitbreiding expertise middels nascholingen en continue informatievoorziening;
 • opname in deskundig multidisciplinair netwerk met intensieve samenwerking;
 • vermelding op de zorgzoeker van www.mszorgnederland.nl;
 • toegang tot de zorgproducten die ontwikkeld zijn door MS Zorg Nederland. Denk hierbij aan inhoudelijke richtlijnen, draaiboeken voor informatiecentra en multidisciplinaire spreekuren, etcetera;
 • herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor patiënten en verwijzers en met streven naar erkenning zorgverzekeraars.

Wat wordt van mij gevraagd?

Om optimale deskundigheid en intercollegiale samenwerking te kunnen garanderen vraagt MS Zorg Nederland het volgende van haar leden:

 • de intentie om minimaal twee jaar lid te zijn;
 • eenmalig volgen van de tweedaagse basisscholing (geaccrediteerd voor diverse beroepsgroepen) met daarbij aandacht voor de achtergronden van MS, het realiseren van optimale samenwerking en verdere diepgang ten aanzien van kennis en kunde binnen het eigen vakgebied;
 • eenmaal per jaar deelname aan een multidisciplinaire regionale bijeenkomst;
 • eenmaal per jaar deelname aan een monodisciplinaire regionale bijeenkomst;
 • eenmaal per twee jaar deelnemen aan een geaccrediteerde bij- of nascholing op het gebied van MS, zoals:
  • het landelijke multidisciplinair MS symposium (MSMS);
  • de European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS);
  • de Annual Rehabilitation in Multiple Sclerosis Conference (RIMS);
  • het landelijk symposium van de MS Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie;
  • de multidisciplinaire nascholingen van MS Zorg Nederland;
  • de monodisciplinaire nascholingen van MS Zorg Nederland;
  • een andere geaccrediteerde bij- of nascholing op het gebied van MS
 • aanmelden op de MS Community, het digitale informatieplatform van MS Zorg Nederland.

De voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap kunnen in de loop van de tijd veranderen afhankelijk van de inbreng van bijvoorbeeld beroepsverenigingen.

Wie kan deelnemen binnen MS Zorg Nederland?

In eerste instantie kunnen de volgende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS toetreden: MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten. In een latere fase zullen ook andere disciplines toegelaten worden. Van alle deelnemers binnen MS Zorg Nederland verwachten wij een duidelijke affiniteit met de zorg voor mensen met MS en een pro-actieve houding ten aanzien participatie binnen het multidisciplinaire zorgnetwerk en het verder verbeteren van de zorg. Tot slot dienen zorgverleners die willen deelnemen binnen MS Zorg Nederland geregistreerd te zijn in het kwaliteitsregister of vergelijkbaar register van de beroepsvereniging van hun discipline.

Wat zijn de kosten?

Bij aanvang van het lidmaatschap betaal je eenmalig 425 euro per persoon. Dit is inclusief lidmaatschap, vermelding op de zorgzoeker, deelname aan de tweedaagse basisscholing en deelname aan de regionale bijeenkomsten.

Vanaf het volgende kalenderjaar bedragen de kosten per lid 125 euro persoon per jaar, waarbij alleen eens per twee jaar deelname aan een geaccrediteerde bij- of nascholing op het gebied van MS (zoals MSMS of ECTRIMS) nog apart betaald moet worden.

Het lidmaatschap wordt zonder (tijdige) opzegging steeds met een nieuw kalenderjaar verlengd. Opzeggen kan ten minste één maand voor ingang van een nieuw kalenderjaar. Bij ontvangst van de opzegging vóór 1 december, wordt het lidmaatschap met ingang van 1 januari beëindigd. Niet opzeggen of opzeggen na 1 december betekent dat het lidmaatschap inclusief bijbehorende betalingsverplichting tot en met het einde van het volgende kalenderjaar wordt voortgezet. Opzeggen kan eenvoudig binnen de MS Community via de knop ‘vragen aan de beheerders’ of per mail via secretariaat@mszorgnederland.nl. Dit onder vermelding van regio, volledige naam, organisatie en reden van opzegging. Binnen twee weken na opzegging verstuurt MS Zorg Nederland een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap. De vermeldingen op Zorgzoeker en MS Community worden uiterlijk 1 februari verwijderd.

Is er een selectieprocedure?

In principe kan iedere gekwalificeerde zorgverlener lid worden van MS Zorg Nederland. Omdat wij streven naar optimale zorg in de directe omgeving van de patiënt zal bij vorming van een regionaal netwerk naar een aantal punten gekeken worden waaronder geografische spreiding (zorg moet in de directe omgeving te vinden zijn), voldoende mogelijkheid om kennis en kunde ten uitvoer te brengen (de mogelijkheid om voldoende patiënten te zien) en regionale kenmerken (de organisatie van zorg in bijvoorbeeld de Amsterdamse binnenstad is anders dan die op het Zeeuwse platteland).

Daarnaast zal gekeken worden naar zichtbare affiniteit en ervaring met zorg voor mensen met MS. Dit is ook een van de reden dat u bij aanmelding gevraagd wordt om een motivatie te schrijven waarom u onderdeel wilt worden van MS Zorg Nederland. Na aanmelding zal uiteindelijk MS Zorg Nederland bepalen wie opgenomen zal worden in het te vormen netwerk.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

Aanmelden als lid

Normaal gezien wordt jaarlijks een tweedaagse basisscholing gegeven. De eerstvolgende basisscholing zal plaatsvinden op 4 en 5 oktober 2024. Bent u zorgverlener in één van de regio’s waar reeds een bestaand regionaal netwerk van MS Zorg Nederland actief is, of werkt u in een regio waar nog een regionaal netwerk gevormd gaat worden, en wilt u graag deelnemen? Maak uw verzoek om toe te treden tot het netwerk dan kenbaar door het invullen van het aanmeldingsformulier. Een overzicht van alle bestaande regionale netwerken van MS Zorg Nederland vindt u hier.

Het doel van MS Zorg Nederland is het vormen van regionale netwerken in heel Nederland.

Wij kijken uit naar verdere samenwerking en verwelkomen u graag bij MS Zorg Nederland!

https://mszorgnederland.nl/wp-content/uploads/fly-images/598/content-4-1040x0.jpg

Wij gebruiken alleen functionele cookies.